เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554  
        ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 (เนื่องจากในปีการศึกษา 2554 กยศ.มีการปรับเพิ่มค่าเล่าเรียน บาท/ราย/ปี ให้กับนักศึกษากลุ่มที่ 4.5 กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จาก 80,000 บาท เป็น 90,000 บาท  
 
[ Download File ]
 
     
   
 
  โดย : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
  วันที่ : 3 มิ.ย. 2554