Home
  Personal
  Download
  Contact Info
  Admin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560 [ 29 ก.ค. 60 ]
เรื่อง   ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560
ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560
Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 29-07-2017 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 01-01-1970 ]   
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 [ 22 มิ.ย. 60 ]
เรื่อง   แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี เปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 104 A ชั้น 1
Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 22-06-2017 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 01-01-1970 ]   
นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ [ 17 มิ.ย. 60 ]
เรื่อง   นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 104 A ชั้น 1
Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 17-06-2017 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 01-01-1970 ]   
ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี [ 17 มิ.ย. 60 ]
เรื่อง   ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ทางธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีให้นำ //สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้าน//มาเพื่อเปิดบัญชี ในเวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 104A ชั้น 1
Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 17-06-2017 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 01-01-1970 ]   
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan [ 04 พ.ย. 59 ]
เรื่อง   แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan

จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan ได้ที่งานกองทุนฯ ห้องอำนวยการ ชั้น 1 ตั้งแต่ วันนี้ – 20 พ.ย. 59 และบันทึกค่าเล่าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 59 เท่านั้น


Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 04-11-2016 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 04-11-2016 ]   
กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษารายเก่า – รายใหม่ [ 11 ส.ค. 59 ]
เรื่อง   กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษารายเก่า – รายใหม่

ประกาศ

กำหนดการ

กิจกรรม

วัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกคน ส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน

วัน เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2559

งานกองทุนฯ จะทำการสัมภาษณ์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาใหม่ที่ยืนแบบคำขอกู้เรียบร้อยแล้ว

 

 

ประกาศ

นักศึกษารายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 ทำการบันทึกกรอบวงเงินประจำปี 2559
ภาคเรียนที่ 1 (ปริ้นใบลงทะเบียน)

  1. นักศึกษารหัส 56 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559
  2. นักศึกษารหัส 57 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559
  3. นักศึกษารหัส 58 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559

 วัน ที่ 26 – 27 สิงหาคม 2559

นักศึกษารายเก่า – รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ( ปริ้นสัญญาการกู้ยืมเงิน )

 วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559
  (เวลา 09.00 – 10.00 น.)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายใหม่ ทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ที่วิทยาลัยนครราสีมา)

  1. สำเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ

 วัน อาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1   -  ปริ้นใบลงทะเบียน
-  บันทึกกรอบวงเงิน


Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 11-08-2016 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 11-08-2016 ]   
แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [ 28 ต.ค. 58 ]
เรื่อง   แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ
งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ขั้นตอน กำหนดการ
1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ปริ้นส่งงานกองทุน จำนวน 1 แผ่น 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง
31 ธันวาคม 2558
2. ผู้กู้ยืมนำใบแจ้งหนี้การลงทะเบียนเรียนมาบันทึกวงเงินค่าเล่าเรียนตามใบแจ้งหนี้ลงทะเบียนเรียน ปริ้นส่งงานกองทุน 2 แผ่น 7 มกราคม 2559 ถึง
31 มกราคม 2559
หมายเหตุ หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในระบบ สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือผ่าน facebook ของกองทุนฯ ชื่อ กองทุน กยศ. วิทยาลัยนครราชสีมา  

Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 28-10-2015 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 01-01-1970 ]   
กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่) [ 05 ก.ค. 56 ]
เรื่อง   กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่)
กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่) กองทุน กยศ  และ กองทุน กรอ.
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่
1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ รอบที่  1

- ผู้กู้รายใหม่ รหัส 53-54-55

- ผู้กู้รายใหม่ กยศ. รหัส 56  ทุกสาขา/กรอ.

- นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อขอรับหนังสืออนุมัติกู้ยิม เพื่อนำไปเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2556

- บอร์ดงานกองทุน

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- www.nmc.ac.th

2.นักศึกษาที่มีรายชื่อ Print out สัญญา กยศ. หรือ กรอ. จำนวน  2 แผ่น หน้า - หลัง วันที่ 10-16  กรกฎาคม  2556 - www.studentloan.or.th
3.เข้าประชุมเพื่อเขียนสัญญา โดยเตรียมเอกสารดังนี้
  • สัญญา  2  ขุด   (หน้า-หลัง)
  • สำเนาบัตรประชาชน  ผู้กู้และผู้ค้ำ 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ 2 ชุด
  • สำเนาหน้าปกสมุดบัญชีฯ ผู้กู้ 2 ชุด
  • (เอกสารผู้ค้ำอาจนำมาวันเซ็นสัญญาได้)

วันพุธที่ 17  กรกฎาคม 2556  

เวลา 15.30 น.

- ห้องเรียนรวมใหญ่  104 A
4.ประชุมผู้ปกครองและเซ็นค้ำประกัน การกู้ยืม กยศ./กรอ.

วันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม  2556

-รับบัตรคิว เวลา0 8.30 น.

-เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
- ห้องเรียนรวมใหญ่ 104 A

รหัส 56 ผู้กู้รายใหม่ และ รหัส 53-54-55 รายใหม่ ครั้งที่ 1  ทำสัญญากู้ยืมในปีการศึกษา  2556

วันเสาร์ที่   27  กรกฎาคม  2556
กิจกรรม เวลา สถานที่
นักศึกษาและผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมรับบัตรคิวในการทำสัญญา(แจกเฉพาะเวลานี้เท่านั้น) 08.00-8.30 น. - ห้องเรียนรวมใหญ่ 104 A
ชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยนครราชสีมา 08.30-9.00 น.
พิธีเปิด 09.00-09.30 น.
ผู้ปกครองและศึกษาพบผู้บริหารวิทยาลัย 09.30-10.00 น.
ทำสัญญากู้ยืม 10.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ   ขอความร่วมมือจากนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมตามกำหนดการ


Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 05-07-2013 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 05-07-2013 ]   
แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.ทุกชั้นปี และ กรอ.เฉพาะชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 [ 10 ก.ย. 55 ]
เรื่อง   แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.ทุกชั้นปี และ กรอ.เฉพาะชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ประกาศ
งานกองทุนเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
เรื่อง  แจ้งกำหนดการกู้ยืม  กยศ.ทุกชั้นปี และ กรอ.เฉพาะชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

สถานที่

1. ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน  ภาค 2 ปี 2555

   ในระบบ e-Studentloan พร้อม  print out

   ส่งงานกองทุนเพื่อการศึกษา

บัดนี้ – 30 กันยายน 2555

 

www.e-studentloan.or.th

และ งานกองทุนฯ

2. บันทึกรายละเอียดใบแจ้งหนี้ ในระบบ e-Studentloan

    และส่งใบแจ้งหนี้ให้งานกองทุนฯ ตรวจสอบค่าเล่าเรียน

วันที่ 1 – 7 ต.ค 2555

www.e-studentloan.or.th

ส่งใบแจ้งหนี้ฯ เพื่อให้งานกองทุนตรวจสอบ   ค่าเล่าเรียน  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 2555 ถึง

วันที่  7 ต.ค 2555

นักศึกษาที่ส่งก่อน งานกองทุนจะดำเนินการบันทึกการกู้ยืม เงินค่าครองชีพจะโอนเข้าต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ทันที

งานกองทุนฯ

4. นศ. ลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ

รอเซ็นได้ทันทีเมื่อนักศึกษา ส่งใบแจ้งหนี้ฯ

 

งานกองทุนฯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           งานกองทุนเพื่อการศึกษา  

7 กันยายน 2555


Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 10-09-2012 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 01-01-1970 ]   
กำหนดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา [ 10 ก.ค. 55 ]
เรื่อง   กำหนดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา

ประกาศ งานกองทุนเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง  กำหนดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษารหัส 55 ผู้กู้รายใหม่ และ รหัส 52-53-54 รายใหม่ ครั้งที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมในปีการศึกษา 2555 วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2555                                      

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

8.00 – 8.30 น.

นักศึกษาและผู้ปกครองลงทะเบียน พร้อมรับบัตรคิวในการทำสัญญา(แจกเฉพาะเวลานี้เท่านั้น)

ห้องเรียนรวมใหญ่

ชั้น 1

104A

8.30 – 9.00 น.

ชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยนครราชสีมา

9.00 – 9.30 น.

พิธีเปิด

9.30-10.00 น.

ผู้ปกครองและนักศึกษาพบผู้บริหารวิทยาลัย

10.00 เป็นต้นไป

ทำสัญญากู้ยืม

หมายเหตุ    ขอความร่วมมือจากนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมตามกำหนดการ                                                                             


Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 10-07-2012 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 13-07-2012 ]   
หน้า    1   2   Next 

 
  Powered By webmaster © 2011 Nakhon Ratchasima College
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111