Home
  Personal
  Download
  Contact Info
  Admin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ แจ้งนักศึกษาผู้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปีเข่าร่วมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560 [ 18 ต.ค. 60 ]
เรื่อง   ประกาศ แจ้งนักศึกษาผู้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปีเข่าร่วมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ แจ้งนักศึกษาผู้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมลำตะคอง เวลา 08.00 – 12.00 น. ทางงานกองทุนเพื่อการศึกษาได้จัดการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการกู้ยืม ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข่าร่วมกิจกรรมในวันเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง และ มีผลต่อการกู้ยืมในปีต่อไป

(**ยกเว้นปี 4 ที่ต้องไปฝึกงาน**)


Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 18-10-2017 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 01-01-1970 ]   
ประกาศ การเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560 [ 18 ต.ค. 60 ]
เรื่อง   ประกาศ การเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560

ประกาศ การเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 สถานที่ อ.ปากช่อง อ. วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 สถานที่ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ขุขันธ์ อ.กันทรารมย์ อ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 18-10-2017 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 01-01-1970 ]   
ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560 [ 29 ก.ค. 60 ]
เรื่อง   ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560
ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560
Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 29-07-2017 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 01-01-1970 ]   
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 [ 22 มิ.ย. 60 ]
เรื่อง   แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี เปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 104 A ชั้น 1
Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 22-06-2017 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 01-01-1970 ]   
นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ [ 17 มิ.ย. 60 ]
เรื่อง   นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 104 A ชั้น 1
Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 17-06-2017 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 01-01-1970 ]   
ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี [ 17 มิ.ย. 60 ]
เรื่อง   ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ทางธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีให้นำ //สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้าน//มาเพื่อเปิดบัญชี ในเวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 104A ชั้น 1
Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 17-06-2017 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 01-01-1970 ]   
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan [ 04 พ.ย. 59 ]
เรื่อง   แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan

จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan ได้ที่งานกองทุนฯ ห้องอำนวยการ ชั้น 1 ตั้งแต่ วันนี้ – 20 พ.ย. 59 และบันทึกค่าเล่าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 59 เท่านั้น


Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 04-11-2016 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 04-11-2016 ]   
กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษารายเก่า – รายใหม่ [ 11 ส.ค. 59 ]
เรื่อง   กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษารายเก่า – รายใหม่

ประกาศ

กำหนดการ

กิจกรรม

วัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกคน ส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน

วัน เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2559

งานกองทุนฯ จะทำการสัมภาษณ์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาใหม่ที่ยืนแบบคำขอกู้เรียบร้อยแล้ว

 

 

ประกาศ

นักศึกษารายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 ทำการบันทึกกรอบวงเงินประจำปี 2559
ภาคเรียนที่ 1 (ปริ้นใบลงทะเบียน)

  1. นักศึกษารหัส 56 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559
  2. นักศึกษารหัส 57 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559
  3. นักศึกษารหัส 58 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559

 วัน ที่ 26 – 27 สิงหาคม 2559

นักศึกษารายเก่า – รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ( ปริ้นสัญญาการกู้ยืมเงิน )

 วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559
  (เวลา 09.00 – 10.00 น.)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายใหม่ ทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ที่วิทยาลัยนครราสีมา)

  1. สำเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ

 วัน อาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1   -  ปริ้นใบลงทะเบียน
-  บันทึกกรอบวงเงิน


Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 11-08-2016 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 11-08-2016 ]   
แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [ 28 ต.ค. 58 ]
เรื่อง   แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ
งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ขั้นตอน กำหนดการ
1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ปริ้นส่งงานกองทุน จำนวน 1 แผ่น 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง
31 ธันวาคม 2558
2. ผู้กู้ยืมนำใบแจ้งหนี้การลงทะเบียนเรียนมาบันทึกวงเงินค่าเล่าเรียนตามใบแจ้งหนี้ลงทะเบียนเรียน ปริ้นส่งงานกองทุน 2 แผ่น 7 มกราคม 2559 ถึง
31 มกราคม 2559
หมายเหตุ หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในระบบ สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือผ่าน facebook ของกองทุนฯ ชื่อ กองทุน กยศ. วิทยาลัยนครราชสีมา  

Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 28-10-2015 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 01-01-1970 ]   
กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่) [ 05 ก.ค. 56 ]
เรื่อง   กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่)
กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่) กองทุน กยศ  และ กองทุน กรอ.
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่
1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ รอบที่  1

- ผู้กู้รายใหม่ รหัส 53-54-55

- ผู้กู้รายใหม่ กยศ. รหัส 56  ทุกสาขา/กรอ.

- นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อขอรับหนังสืออนุมัติกู้ยิม เพื่อนำไปเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2556

- บอร์ดงานกองทุน

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- www.nmc.ac.th

2.นักศึกษาที่มีรายชื่อ Print out สัญญา กยศ. หรือ กรอ. จำนวน  2 แผ่น หน้า - หลัง วันที่ 10-16  กรกฎาคม  2556 - www.studentloan.or.th
3.เข้าประชุมเพื่อเขียนสัญญา โดยเตรียมเอกสารดังนี้
  • สัญญา  2  ขุด   (หน้า-หลัง)
  • สำเนาบัตรประชาชน  ผู้กู้และผู้ค้ำ 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ 2 ชุด
  • สำเนาหน้าปกสมุดบัญชีฯ ผู้กู้ 2 ชุด
  • (เอกสารผู้ค้ำอาจนำมาวันเซ็นสัญญาได้)

วันพุธที่ 17  กรกฎาคม 2556  

เวลา 15.30 น.

- ห้องเรียนรวมใหญ่  104 A
4.ประชุมผู้ปกครองและเซ็นค้ำประกัน การกู้ยืม กยศ./กรอ.

วันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม  2556

-รับบัตรคิว เวลา0 8.30 น.

-เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
- ห้องเรียนรวมใหญ่ 104 A

รหัส 56 ผู้กู้รายใหม่ และ รหัส 53-54-55 รายใหม่ ครั้งที่ 1  ทำสัญญากู้ยืมในปีการศึกษา  2556

วันเสาร์ที่   27  กรกฎาคม  2556
กิจกรรม เวลา สถานที่
นักศึกษาและผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมรับบัตรคิวในการทำสัญญา(แจกเฉพาะเวลานี้เท่านั้น) 08.00-8.30 น. - ห้องเรียนรวมใหญ่ 104 A
ชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยนครราชสีมา 08.30-9.00 น.
พิธีเปิด 09.00-09.30 น.
ผู้ปกครองและศึกษาพบผู้บริหารวิทยาลัย 09.30-10.00 น.
ทำสัญญากู้ยืม 10.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ   ขอความร่วมมือจากนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมตามกำหนดการ


Download File   Click Here    สร้างเมื่อ   [ 05-07-2013 ]    แก้ไขล่าสุด   [ 05-07-2013 ]   
หน้า    1   2   Next 

 
  Powered By webmaster © 2011 Nakhon Ratchasima College
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111